Home About Us News Service Contact Contact Contact Contact Contact
   
   

จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทําความเข้าใจกับปัญหาของตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

   

จิตวิทยาสังคม (Social Psycology) คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาคำอธิบายว่าความคิด, ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคน ได้รับผลกระทบหรืออิทธิพลจากการแสดงออก, จากการจินตนาการหรือการแสดงนัยของผู้อื่นอย่างไร

   

จิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology)    เป็นจิตวิทยาแขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษามนุษย์ทุก วัยตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออก สังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในวัยต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะพื้นฐาน ความเป็นมา จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตในแต่ละวัย

   

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( Industrial and Organizational Psychology) เป็นการนำความรู้ทางจิตวิทยา ทั้งด้านทฤษฎีและผลการวิจัย ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกิจการภาคอุตสาหกรรม